Vedtægter

Vedtægter

Vedtægterne er netop ved at blive redigeret, så de kan blive godkendt af både DRF og Guldborgsund kommune

Navn og hjemsted

§1

Foreningens navn: Suhrsminde Rideklub – SUHR

Foreningens hjemsted: Guldborgsund kommune – Møllevej 15, 4891 Toreby L.

Foreningen forventes at blive medlem af Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts-Forbund og er forpligtet til at rette sig efter de to forbunds love, reglementer og pågældende forbunds fastsatte voldgiftsregler.


Formål

§2

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten i Nykøbing F. og omegn. Aktiviteter i Suhrsminde Rideklub vil tage udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv omkring ridesporten. Det er endvidere klubbens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar.


Medlemskreds

§3

Stk. 1

I klubben kan følgende medlemmer optages:

Juniormedlemmer: Indtill de fylder 25 år

Seniormedlemmer: Alle over 25 år

Passive medlemmer: Alle

Alle medlemmer der er over 18 år er valgbare till bestyrelsen.

Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret 􀆟l at deltage i ridesportslige ak􀆟viteter.

Optagelse sker ved henvendelse 􀆟l kassereren. Bestyrelsen godkender optagelsen.

Optagelse af juniorer skal have forældre eller værges skriftlige godkendelse.

Stk. 2

Deltagelse i klubbens aktiviteter kan først finde sted når kontingent er betalt.

Der kræves medlemskab for at benytte klubbens faciliteter.

Stk. 3

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af et år.


Kontingenter

§4

Stk. 1

Årskon􀆟ngent for næs􀆞ølgende klubår fastsæ􀆩es af den ordinære generalforsamling e􀅌er

bestyrelsens forslag.

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsæ􀆩es af bestyrelsen.

Klubår går fra 1. januar 􀆟l 31. december

Stk. 2

Kon􀆟ngent dækker medlemskab af klubben, samt kon􀆟ngent 􀆟l Dansk Rideforbund, sportsunioner

m.m.

Stk. 3

Når et medlem er i restance 􀆟l klubben ud over 2 måneder, kan bestyrelsen med mindst 14 dages

skri􀅌lig varsel bortvise vedkommende. Ingen der er udelukket pga. restance, kan genoptage sine

ak􀆟viteter i klubben, før vedkommende har betalt sin gæld 􀆟l klubben.

Tegningsregler og hæftelse

§5

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæ􀅌er ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

Karantæne, udelukkelse og eksklusion

§6

Stk. 1

Bestyrelsen kan med øjeblikkelig virkning meddele karantæne fra klubben, af nærmere fastsat

omfang, dog max. 2 måneder, 􀆟l et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på

anden måde opfører sig 􀆟l skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at

samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang 􀆟l at udtale sig overfor bestyrelsen inden afstemningen finder sted.

Denne afgørelse skal indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage.

Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende

rideklub er inhabil.

Der indbetales fuld kon􀆟ngent i karantæneperioden, men medlemmet må ikke deltage i klubbens

ak􀆟viteter.

Stk. 2

I særlige 􀆟lfælde kan bestyrelsen inds􀆟lle 􀆟l generalforsamlingen, at et medlem skal udelukkes fra

klubben i et nærmere angivet 􀆟dsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved

skri􀅌lig afstemning. Og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke

tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være 􀆟lstede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om

udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Rideforbunds Appeludvalg inden 4 uger.

Bestyrelsen

§7

Stk. 1

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 og max 10 medlemmer.

Alle skal være amatører og stemmebere􀆫gede, og de skal vælges på ordinær generalforsamling for

2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne skal endvidere opfylde kravene i forhold 􀆟l

folkeoplysningsloven.

2 medlemmer afgår i ulige år.

3 medlemmer afgår i lige år.

Stk. 2

Bestyrelsen kons􀆟tuerer sig selv med formand, næs􀆞ormand, kasserer og sekretær e􀅌er hver

generalforsamling.

Det reviderede regnskab underskrives af den samlede bestyrelse.

Stk. 3

Bestyrelsen kan 􀆟l enhver 􀆟d nedsæ􀆩e udvalg e􀅌er behov. I hvert udvalg skal der være et

bestyrelsesmedlem som leder udvalget.

Stk. 4

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler 􀆟l klubbens formål, og træffer alle bestemmelser

vedrørende disse.

Stk. 5

Formanden